Historik

Förbundet bildades den 24 mars 1919.

Förbundet bildades den 24 mars 1919 under namnet Förbundet för Allmän Hälsovård, FAH. Vid starten hade det 335 medlemmar, övervägande delen läkare.

År 1934 breddade FAH verksamheten. FAH engagerade sig nämligen i ”Aktuella krav på den bostadshygieniska lagstiftningen” en fråga som var brinnande aktuell i den socialpolitiska debatten. FAH anordnade ett möte om den bostadssociala utredningens betänkande. Mötet fick en avgörande betydelse för lösningen av frågan.

År 1942 fattades beslut om att FAH skulle vara ett centrum för hygieniska strävanden i landet.

År 1987 antog FAH namnet Förbundet för Allmänt Hälsoskydd. Förbundet är en intresseorganisation som har till uppgift att främja en god yttre och inre miljö samt att verka för ett gott hälsoskydd.

År 2009 ändrades namnet till FAH – Kommunerna och Miljön.

Vid förbundsstämman 2018 antog förbundet namnet Sveriges miljökommuner.

Sveriges miljökommuner är idag ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas.

Historiska dokument
Nedan hittar du dokument om