Mötesinformation för år 2015

Här finner du all dokumentation, anmälningar, inbjudan till möten under 2015.

Styrelseprotokoll november 2015

Styrelseprotokoll oktober 2015

Dokumentation oktober 2015
Dokumentation från höstmötet den 14 – 15 oktober i Luleå

—————————————————————————

Höstmöte i Luleå den 14 – 15 oktober 2015
Välkommen till Luleå

Teman:

  • Kommunala åtgärder mot förorenad mark och kemikalier
  • Hållbar samhällsplanering

Inbjudan med detaljprogram.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

————————————————————————————————

Dokumentation från Årskonferensen 16 – 17 april 2015 i Stockholm
Samtliga filer är pdf-filer och öppnas i nytt fönster.

 

 

Styrelseprotokoll 15 april 2016
Styrelsens protokoll från den 15 april 2015
FAH valberedning, protokoll telefonmöte 150320 (pdf)
Kallelse till förbundsstämma och vårkonferens

med FAH Kommunerna och Miljön den 16-17 april 2015

Ni hälsas hjärtligt välkomna till FAH Kommunerna och Miljöns förbundsstämma och vårkonferens den 16-17 april 2015. I år möts vi på Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, Stockholm.

Programmet för konferensen

Årsmötesförhandlingarna är inlagda i programmet den 16 april kl. 16.15. Föredragningslistan för årsmötesförhandlingarna framgår nedan och följer FAH:s stadgar punkt 10.4. Yttrande-, förslags- och rösträtt framgår av stadgarna punkt 10.7.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse finner du nedan.

Enligt stadgarna ska medlem som är juridisk person på stämman företrädas av en person. Vid registreringen på mötet den 16 april ska därför anges vem som företräder kommunen.

Väl mött på årsmötet i Stockholm!

Carina Ohlsson
Ordförande i FAH Kommunerna och Miljön

Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna

I enlighet med föreningens stadgar ska följande punkter behandlas på årsmötet:

1.        Val av ordförande och vice ordförande på stämman
2.        Val av sekreterare på stämman
3.        Val av två justeringsmän på stämman
4.        Fastställande av röstlängd för stämman
5.        Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.        Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
7.        Ansvarsfrihet för styrelsen
8.        Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9.        Fastställande av årsavgifter
10.      Fastställande av arvoden
11.      Val av styrelseordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
12.      Val av revisorer och ersättare
13.      Val av sammankallande, övriga ledamöter och ersättare till valberedningen
14.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner
Handlingar:

 

Inbjudan till årskonferens 16 – 17 april
Välkommen att anmäla dig till årskonferensen som äger rum i Stockholm den 16 – 17 april.

Inbjudan och program (öppnas i nytt fönster som PDF-fil)

Anmälan (direktlänk till anmälningsformuläret)

Sista anmälningsdag är den 9 mars 2015.
(Om det finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det bra att anmäla sig)